Terms and Conditions (Pavement)

Studio Wae B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Studio Wae: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studio Wae B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3582EP) Utrecht aan het adres Gansstraat 170, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, nummer: 69171513
 • Klant: de wederpartij die een overeenkomst aangaat en/of opdracht
 • verleent aan Studio Wae
 • Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt
 • in de uitoefening van beroep of bedrijf
 • Partijen: Studio Wae en de Klant gezamenlijk
 • Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Studio Wae
 • haar werkzaamheden en/of leveringen verricht voor de Klant
 • Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Studio Wae aangeboden, te leveren of geleverde, daaronder uitdrukkelijk
 • begrepen beton en aanverwante artikelen;

Artikel 2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio Wae en de Klant waarop Studio Wae deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Wae en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien Studio Wae niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Wae in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Wae zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Studio Wae kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Studio Wae daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Wae anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Wae niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals afbeeldingen, drukwerken, beschrijvingen of specificaties, blijven eigendom van Studio Wae en is – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen, maten etc. – zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4. Uitvoering en wijziging Overeenkomst

 1. Is voor de levering van bepaalde Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Studio Wae derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Wae dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien Studio Wae gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Studio Wae ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt af bedrijf (Ex Works) van Studio Wae. De Klant is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Studio Wae gerechtigd de Zaken op te slaan en af te voeren voor rekening en risico van de Klant.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop Zaken in de macht van de Klant worden gebracht.
 5. Studio Wae heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen van Zaken te laten verrichten door derden.
 6. Studio Wae is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Studio Wae de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Studio Wae gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Studio Wae bevoegde personen en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Wae op en is voor de Klant evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Studio Wae g een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Zaken.
 1. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Studio Wae gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) 
aan de zijde van Studio Wae daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. Indien Studio Wae met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Studio Wae niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, laag-/hoogwatertoeslag et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van 
de Overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Studio Wae alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studio Wae rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding

 1. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Klant is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden of leveringen alsmede de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Studio Wae deze bij de Klant in rekening brengen. Studio Wae mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de Klant in rekening brengen.
 2. De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 3. Het bepaalde onder lid 2 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument is.
 4. Studio Wae heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt: 
a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de Overeenkomst Studio Wae ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  1. een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de Klant is ingediend;
  2. een verzoek tot faillietverklaring van de Klant is ingediend;
  3. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
  4. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit 
is tot stand gekomen;
  5. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
  6. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of 
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

De Klant is verplicht om Studio Wae onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met g bedoelde gebeurtenissen.

 1. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

 1. Studio Wae is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Studio Wae geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Wae niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Studio Wae of van derden daaronder begrepen. Studio Wae heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Wae zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Studio Wae kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Studio Wae ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Wae gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Studio Wae conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 3. Betaling dient te geschieden in Euro’s .
 4. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Studio Wae aangegeven. Studio Wae is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Studio Wae heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente
 7. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studio Wae verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming 
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Studio Wae echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Studio Wae in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven eigendom van Studio Wae totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Studio Wae gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Studio Wae geleverde Zaken, die ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Studio Wae veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Studio Wae daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Studio Wae ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Studio Wae gerechtigd tot deze penningen. Studio Wae als nodig verbindt de Klant zich er jegens Studio Wae bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Studio Wae zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Studio Wae en door Studio Wae aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Wae zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Onderzoek en reclames

 1. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Studio Wae te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Studio Wae te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Studio Wae in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Studio Wae in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van Zaken, zijn inherent aan de Zaken die Studio Wae levert en vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan derhalve niet op enkele exemplaren van de geleverde Zaken worden afgekeurd.
 2. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Zaken.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Studio Wae de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Studio Wae, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Studio Wae te retourneren en de eigendom daarover aan Studio Wae te verschaffen, tenzij Studio Wae anders aangeeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Studio Wae daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Wae en de door Studio Wae bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 7. Het bepaalde onder lid 7 is niet van toepassing ingeval de Klant een Consument is. Voor Consumenten gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Studio Wae aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Studio Wae is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat Studio Wae is uitgegaan van door of namens de 
Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Studio Wae is niet aansprakelijk voor schade indien een gebrek in of 
aan een Zaak is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit:
  1. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
  2. slijtage door normaal gebruik;
  3. onjuiste behandeling en/of opslag;
  4. plaatsing, bewerking en/of verwerking door de Klant en/of door derden;
  5. wijzigingen die zijn aangebracht door de Klant en/of derden;
  6. omstandigheden waarop Studio Wae geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en 
temperatuurwisselingen.
 4. Indien Studio Wae aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, 
dan is de aansprakelijkheid van Studio Wae beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Studio Wae is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Studio Wae is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Wae aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Wae toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Studio Wae is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Wae of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Studio Wae voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Studio Wae toerekenbaar is.
 2. Indien Studio Wae uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Studio Wae zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Wae, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Wae en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Studio Wae behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio Wae heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien deze Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Wae partij is, is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant / Consument op grond van het dwingende recht van het land van vestiging of woonplaats geniet, onverlet.
 3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden.
 4. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van Studio Wae is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Wae het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Consument; in dat geval is de rechter bevoegd van het land waarin de Consument woonachtig is.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.